fbpx ZÁSADY PŘÍRODNÍCH ZAHRAD

Zásady přírodních zahrad

Spojení slov "přírodní zahrada" jsou dnes již terminus technicus definovaný projektem "Natur im Garten" z Dolního Rakouska. Vyžaduje dodržovat základní zásady, které jsou popsány v následujícím 2. dílu seriálu o přírodních zahradách.

Zásady

Dodržování zásad „přírodních zahrad“ se lidé učí porozumět přírodním procesům a vnímat důležitost zachování přírodních zdrojů. Oceňuje se také znovu využití, recyklace materiálů částečně lidmi přetvořených jako např. beton, kov, odpadní či dešťová voda.

Jaké jsou tedy ony zásady, které musí mít všechny přírodní zahrady?

1. nepoužívat pesticidy – tzn. nezatěžovat půdu a výpěstky chemií, potažmo i zdraví živočichů, vč. lidí
2. nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva – tzn. neznečišťovat podzemní vody
3. nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy – tzn. neničit neobnovitelný (těžko obnovitelný) přírodní zdroj

Dále jsou volitelné prvky, které mohou být zastoupeny v zahradách v různém množství a poměru:

a) živý plot z planých keřů – poskytuje útočiště zejm. pro hmyz a drobné ptactvo
b) přirozená louka, prvky louky - poskytuje útočiště zejm. pro hmyz, podporuje druhovou rozmanitost rostlin i živočichů
c) divoké porosty – i jen malé plochy, které se nekultivují, poskytují útočiště zejm. pro hmyz a ptactvo, obojživelníky i drobné savce
d) divoký koutek – dtto. Může představovat např. jen hromadu větví a listí
e) mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá) – podporují různorodost života na zahradě
f) listnaté stromy – oproti jehličnanům poskytují výrazně více útočišť a obživy pro všechny možné organismy
g) květiny a kvetoucí trvalky - – podporují různorodost biologického života a okrasnou funkci zahrady

V obhospodařování zahrad se hodnotí:

h) kompostování, přítomnost kompostu – recyklace bioodpadu, výroba vlastního substrátu
i) “domečky“ pro zvířecí pomocníky – podpora biologické rozmanitosti a přirozených predátorů
j) využití dešťové vody – zachování vody v krajině
k) užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů – přírodní materiály, postupy nevyžadující chemické prostředky či jiné nešetrné zásahy
l) mulčování – šetrné zacházení s půdou a vodou, kvalitnější pěstování rostlin
m) smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení – dtto, plus zachování rozmanitosti a tedy i odolnosti systému
n) zeleninové záhony a bylinky – jistá soběstačnost a nauka o pěstování užitkových plodin
o) ovocná zahrada a bobulové keře – dtto. Zde se navíc podporují tradiční krajové odrůdy či druhy v minulosti sloužící k výrobě trvanlivých potravin či jiných zdraví prospěšných produktů

Respektovat místní podmínky a přizpůsobit design zahrady:

Dalším z důležitých principů je vymyslet si takové prvky a technologie, které jsou na daném stanovišti snadno udržitelné, tzn. porozumět lokálním podmínkám místa; jaké jsou tam vláhové a světelné poměry, identifikovat typ stanoviště a dle toho vybrat typ rostlin a dalších prvků zahrady. K tomu je vydáváno množství materiálů a příruček, příp. jsou organizována školení a poradenství, vč. on-line poradenství. Pakliže je prostor složitější, je lépe se obrátit na odborníky. Téměř každý zahradní architekt či jiní specialisté v oboru by měli umět poradit v principech přírodních zahrad.

Kde všude můžeme uplatnit zásady přírodních zahrad?

Téměř všude, počínaje od zahrad mateřských školek, základních škol až po výzkumné zahrady specializovaných škol a institucí. Prvky přírodních zahrad lze dobře využít i ve veřejných parcích a zahradách, na venkovských návsích, v soukromých zahradách, v městských vnitroblocích, na balkonech i střechách. Každý z principů může mít svůj individuální styl i velikost.

Kde můžeme přírodní zahrady vidět?

V současnosti je u nás 350 certifikovaných Přírodních zahrad, z toho 68 Ukázkových přírodních zahrad, samozřejmě je mnoho takových, které nejsou certifikované a přirozeně splňují kritéria, nicméně jde o to myšlenky šířit a sdílet zkušenosti. Existuje několik databází o umístění přírodních zahrad u nás i v zahraničí, některé z nich uvedu dále v odkazech. Nejlepší je však osobní zkušenost a zahrady navštívit, zeptat se na vše co nás zajímá. Tedy je možné zúčastnit se exkurzí pořádaných již zmíněnými organizacemi či jít vlastní cestou s mapkou přírodních zahrad v ruce. Již nějaké existují a nabízí je např. rakouský partner Natur im Garten, Přírodní zahrada z. s., příp. další partneři projektu, viz odkazy v dalším díle.

Přednáška Petry Šilberské o přírodních zahradách ze semináře Příběhy domu 2015 zde

Článek je publikován a podporován serverem estav.cz:
Díl 2.

Plavsko, certifikovaná přírodní zahrada
KČOV Křižany
Radonice - Ukázková přírodní zahrada
Křižany - střešní zahrada