fbpx Stanovy | Ekodům

Stanovy

Stanovy spolku EKODŮM, z.s. změněné Členským shromážděním 25.11.2014

Čl. I Název a sídlo

Spolek nese název „EKODŮM, z.s.“.
Sídlí na adrese: EKODŮM, z.s., Sedlice č. 46, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem.

Čl. II Charakter spolku

Je dobrovolným sdružením fyzických osob prosazujících přírodě a člověku přátelské přístupy ke stavění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Členy spolku mohou být i právnické osoby.

Čl. III Základní cíle spolku

1. Podpora, propagace, plánování a aplikace přírodě a člověku přátelského stavění

2. Podpora a prosazování participace stavebníků na stavebním procesu

3. Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.

Přírodě a člověku přátelským stavěním rozumíme celý proces od projektu a stavění, přes užívání až po zánik stavby, při kterém jsou užity stavební postupy v jednotlivých fázích realizace i v konečném výsledku (provozu staveb) energeticky (popř. i finančně) nenáročné, využívající trvale obnovitelné a recyklovatelné zdroje a které jsou ohleduplné ke krajině. Výsledkem tohoto procesu jsou objekty energeticky nenáročné, vytvářející zdravé vnitřní klima, respektující vazby ke krajině a okolí a v neposlední řadě umožňující vznik společenství obyvatel na základě příznivých sociálních vazeb.

Čl. IV Předmět činnosti

1. Podpora a propagace přírodě a člověku přátelského stavění

2. 2. Pořádání seminářů, workshopů, kurzů, přednášek, konferencí, výstav, exkurzí, společenských akcí, vydavatelská činnost, půjčování literatury, poradenská a konzultační činnost, poskytování e-mailových informací, internetová prezentace, půjčování nářadí a speciálních nástrojů a další činnosti v souladu s cíli spolku. Všechny činnosti jsou zaměřeny na členy spolku i širokou veřejnost

3. Plánování, projektování a stavění za použití přírodě a člověku přátelských technologií a materiálů

4. Legislativní iniciativa, směřující k prosazování člověku a přírodě přátelského stavění

5. Výzkum a vědecká činnost v oblasti přírodě a člověku přátelského stavění

Čl. V Členství ve spolku

1. 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká doručením písemné žádosti, přijetím člena z rozhodnutí nadpoloviční většiny členů Výboru a zaplacením členského příspěvku.

2. Člen spolku má právo:
a. účastnit se zasedání Valné hromady;
b. volit Výbor spolku a další orgány spolku a být do nich volen, pokud dosáhl 18ti let;
c. vyjadřovat se k činnosti spolku, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti spolku;
d. být informován o činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:
a. dodržovat tyto stanovy;
b. vystupovat jménem spolku pouze s vědomím nejméně tří členů Výboru spolku;
c. platit členské příspěvky v rozsahu a způsobem stanoveným Valnou hromadou;
d. informovat spolek o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech týkajících se předmětu činnosti spolku.

4. Členství ve spolku zaniká:
a. doručením písemného oznámení o vystoupení ze spolku jednomu ze členů Výboru spolku;
b. rozhodnutím Valné hromady o vyloučení;
c. úmrtím člena spolku;
d. zánikem spolku;
e. nezaplacením členských příspěvků

Čl. VI Organizační uspořádání

1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada jeho členů, kterou svolává Výbor spolku nejméně jednou za rok. Je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny členů spolku. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných. Valná hromada se schází jednou ročně aby:

a. schválila stanovy spolku a jejich změny – pro změnu stanov je třeba dvoutřetinová většina všech přítomných;
b. zvolila na funkční období nejméně tříčlenný Výbor spolku a případně jej odvolala, funkční období Výboru spolku je tříleté;
c. stanovila konkrétní pravidla, kterými se řídí Výbor v období mezi Valnými hromadami;
d. potvrdila anebo napravila postup Výboru při přijímání členů spolku a rozhodla o případném vyloučení nebo přijetí členů spolku;
e. rozhodla o případném zániku spolku – pro odsouhlasení zániku je třeba dvoutřetinová většina všech přítomných.

2. Výbor vystupuje jménem spolku a řídí jeho činnost v období mezi Valnými hromadami a skládá se z předsedy, dvou místopředsedů a případně dalších členů. Je volen na Valné hromadě hlasováním. Členové Výboru mohou vystupovat a jednat jménem spolku, a to každý sám jednotlivě. Členové výboru jsou statutárními zástupci spolku.

Čl. VII Hospodaření spolku

Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, účelově zaměřené granty, dotace, dary, sponzorské dary a příjmy z neziskové a hospodářské činnosti v souladu s cíli spolku, případně mimořádné členské příspěvky schválené Výborem spolku.

Čl. VIII Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a jež se zabývá neziskovou činností a jejíž výběr podléhá schválení Valné hromady.

Členové výboru:

Předseda:
Akad. Arch. Aleš Brotánek, Vítkova 197/11, 186 00 Praha – Karlín

Tajemník, místopředseda:
Ing. Petra Šilberská, Na Celné 708/2, 150 00 Praha 5

Hospodářka, místopředseda:
Ing. Jana Čechová, Sedlice 46, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem